RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – UMOWA O PRACĘ
 

Paragon Customer Communications Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce informuje, że:

 1. ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST (dalej zwany jako: „ADO” lub „Administrator”): Paragon Customer Communications Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (kod pocztowy: 32 – 020) przy ul. Krakowskiej wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000296418, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 złotych).

 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dalej zwany jako: „IOD”): ochrona.danych@paragon-cc.pl

 3. CELEM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST: przeprowadzenie niniejszego postępowania rekrutacyjnego.

 4. CELEM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH MOŻE BYĆ: udział w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 5. PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST:

 • art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) – w zakresie danych osobowych wskazanych w tym przepisie,

 • przepis art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1); dalej także jako: „RODO” – w zakresie pozostałych danych, w tym danych kontaktowych, wskazanych w liście motywacyjnym lub CV lub w innych przesłanych dokumentach.

 1. ODBIORCAMI TWOICH DANYCH OSOBOWYCH BĘDĄ: Żadna osoba z zewnątrz firmy nie będzie miała dostępu do Twoich danych.

 1. TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO Państw Trzecich ani do Organizacji Międzynarodowej.

 1. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Administratora WYNOSI:

 • Twoje dane osobowe zgromadzone w toku niniejszego procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji po czym zostaną komisyjnie zniszczone.

 • W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez czas kolejnych 12 miesięcy, począwszy od daty otrzymania przez Administratora Twoich danych.

 1. PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 • żądania sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,

 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych.

 1. PRZYSŁUGUJE CI TAKŻE PRAWO DO:

 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych przepisami prawa,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na następujący adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszaniem przepisów prawa, w szczególności RODO.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – UMOWA ZLECENIE

Paragon Customer Communications Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce informuje, że:

 1. ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST (dalej zwany jako: „ADO” lub „Administrator”): Paragon Customer Communications Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (kod pocztowy: 32 – 020) przy ul. Krakowskiej wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000296418, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 złotych).

 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dalej zwany jako: „IOD”): ochrona.danych@paragon-cc.pl

 3. CELEM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST: wyłonienie osób do współpracy oraz jej formalne nawiązanie poprzez zawarcie umowy zlecenia.

 4. CELEM PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH MOŻE BYĆ: udział w kolejnych naborach do współpracy, jeżeli wyrazisz na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 5. PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST:

 • przepis art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1); dalej także jako: „RODO” – w zakresie danych wymaganych przez PARAGON sp. z o.o.,

 • przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie danych niewymaganych przez PARAGON sp. z o.o., w tym danych kontaktowych, wskazanych w CV lub w innych przesłanych dokumentach.

 1. ODBIORCAMI TWOICH DANYCH OSOBOWYCH BĘDĄ: Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 2. TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO: Państw Trzecich ani do Organizacji Międzynarodowej.

 3. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Administratora WYNOSI:

 • Twoje dane osobowe zgromadzone w toku niniejszego naboru będą przetwarzane do czasu jego zakończenia poprzez zawarcie umowy zlecenia z wybraną osobą/osobami, po czym zostaną komisyjnie zniszczone.

 • W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych naborów, Twoje dane będą wykorzystywane przez czas kolejnych 12 miesięcy, począwszy od daty otrzymania przez Administratora Twoich danych.

 1. PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 • żądania sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,

 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • żądania przeniesienia Twoich danych osobowych.

 1. PRZYSŁUGUJE CI TAKŻE PRAWO DO:

 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych przepisami prawa,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na następujący adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszaniem przepisów prawa, w szczególności RODO.